Modne dodatki
Szybka wysyłka
40% rabatu

Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna (która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego VLS.
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vlstar.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.;
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. Podmiot prowadzący sklep internetowy- Paweł Rehlis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Rehlis z siedzibą w 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 125/10, NIP: 9532406807, REGON: 340566178, zwany w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vlstar.com
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod  adresem www.vlstar.com, prowadzony jest przez Rehlis Paweł, ul. Glinki 125/10, 85-861 Bydgoszcz, zwanego dalej Sprzedawcą.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vlstar.com.
2.6. Informacje o Towarach (opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny ) podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Zamówienia w sklepie internetowym www.vlstar.com mogą zostać złożone przez użytkowników zarejestrowanych oraz bez rejestracji.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.vlstar.com.
4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.vlstar.com , dokonać wyboru towarów oraz wykonywać kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Klient bierze pełną odpowiedzialność za poprawność danych wysyłkowych podanych w formularzu.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy w formie przesyłki poleconej priorytetowej wynosi:
- w przypadku płatności poprzez przelew bankowy – 0 zł,
- w przypadku płatności przy pobraniu – 19,68 zł.
Na życzenie Klienta istnieje możliwość przesyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, jednakże koszt ten w pełni pokrywa Klient.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 10 dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zadeklarowaniu opcji płatności przy odbiorze. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki w sytuacji, gdy spowodowane to jest działaniem podmiotów i osób trzecich (w tym Poczty lub Kuriera) lub wystąpienia innych przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.
5.4. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
5.5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku winien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta:
ING Bank Śląski
59 1050 1139 1000 0091 3718 3506
Właścicielem rachunku jest Sprzedawca.
6.3. Klient ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze.
6.4. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
6.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klient będący konsumentem wg rozumienia Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
7.2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia na piśmie (wzór w załącznikach) przesłanego na adres: Rehlis Paweł, ul. Glinki 125/10, 85-861 Bydgoszcz lub na adres e-mail: shop@vlstar.com.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient otrzymuje zwrot wszystkich otrzymanych płatności (w tym kosztów przesyłki) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu analogicznych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy pierwotnej płatności.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.6. Sklep VLS nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7.7. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od momentu poinformowania o odstąpieniu od umowy. Zwroty prosimy kierować na adres: Paweł Rehlis, ul. Glinki 125/10, 85-861 Bydgoszcz.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu cywilnego.
8.2. Reklamację, która dotyczy niezgodności towaru z umową należy przesłać wraz z towarem na adres: Paweł Rehlis, ul. Glinki 125/10, 85-861 Bydgoszcz.
8.3. Reklamacja jest składana przy użyciu pisemnego formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.
8.4. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi konsumenta o sposobie dalszego działania.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Rehlis Paweł, ul. Glinki 125/10, 85-861 Bydgoszcz, mailowo pod adres shop@vlstar.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 Formularz reklamacji

SKONTAKTUJ SIĘ
SOCIAL MEDIA